Trainingsplan
27.03.2017
28.03.2017
29.03.2017
30.03.2017
31.03.2017
01.04.2017
02.04.2017

10.15 Uhr
Training
10.00 Uhr
Training
15.00 Uhr
Training
15.00 Uhr
Training

15.00 Uhr
Training
15.00 Uhr
Training
13.45 Uhr
Training
13.45 Uhr
YB - FCV